برنامه جالب تاریخچه پیرامون تاریخ مسائل سیاسی و کشورها این قسمت در مورد اخوان المسلین.