آموزش جذاب الفبای فارسی برای کلاس اولی ها ایـ اول، یـ وسط، ی آخر، ای آخر تنها.