چه افتخار بزرگی، رضا امام من است؛ میان ظلمت شب ها، مهِ تمام من است.