به جای دیوار خورده به پنجره ، پنجره رو شکسته رفته تو ، بعدم افتاده تو قابلمۀ غذا چقدر بدشانسی آخه. برنامۀ خندوانه با حضور وحید رهبانی.