ای مهربان ترین مهربانان، رحم کن به کسی که سرمایه اش امید به توست برای وضعیت واتساپ