آرزو شده مشهد هم لک زده دلامون اما؛ یکی نیست که ما رو یه حرم ببره؛ هی بهم میگیم این روزا خدا رو چه دیدی شاید ...