آیت الله آقا مجتبی تهرانی: دعوت انبیاء گویای این است که در انسان هم زندگی دنیا هست و هم حس احتیاج به زندگی جاودانه است... انبیاء آمدند برای اینکه انسان را مؤدب کنند به آداب الهی؛ یعنی تربیتش کنند. یعنی حس جاودانگی را که در آن هست را شکوفا کنند.