بچه هایی هستند که آرزوی سر گذاشتن روی پای مادرشان را دارند نوازشی بر سرشان، شما چند بار دستان مادرتان را بوسیده اید؟ میکسی از فیلم مهر مادری کمال تبریزی