تو و طوبی و ما و قامت یار؛ ذکر هر کس به قدر همت اوست...