پدر تنها قهرمانی است که روی سکو نرفت؛ یک کلیپ کوتاه برای پدرهای دلسوز برای وضعیت واتساپ