یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟ کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؛ کلیپ حافظ خوانی با صدای احمد شاملو