گزارش خبری در مورد شایعات درباره وجود انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم.