خدایا پرده ها را بگشا تا بتوانم نورت را مهرت را و گرمایت را حس کنم؛ کلیپ خدایا کمکم کن