داستان برده داری در امریکا و انگلیست در قرن های 17 تا 19 میلادی که آنها بخصوص غرب افریقا را غارت و سیاهپوستان را برای کار به کشورهای خود می بردند.این برنامه از شبکه افق پخش شد.