مهندس «نصر الشَمَّری» معاون دبیرکل و سخنگوی رسمی نُجَباء، از خاطره ای می گوید درباره معرکه سنگین آزادسازی البوکمال توسط حاج قاسم سلیمانی که آخرین دژ داعش محسوب می‌ شد.