خواهم تو شوی محبوب دلم، چو نرگس مست دیوانه من، روید رخ من سویت ره من، هست و کاشانه من؛ ترانه ای عاشقانه و خاطره انگیز از آلبوم دیوانه من فریدون فروغی