دل سرا پرده ی محبت اوست؛ دیده آیینه دار تلعت اوست؛ من که سر درنیاورم زدکور؛ گردنم زیر بار منت او است؛ تو و توبا و ما قامت یار یار یار یار؛ تو و توبا و ما قامت یار یار یار یار ... اجرا در هیئت ام ابیهای قم مقدس.