بخش فان جالب برنامه شما و آی فیلم با موضوع ورزش با اجرای مجید افشاری.