علامه محمد تقی جعفری درباره زیبایی و تازگی دنیا و کنایه از شعر مولوی می گوید