دکتر غلامعلی افروز: حالا که بعد از مدتها مدارس بازگشایی می شوند نقش بی بدیل معلمان بسیار مهم است در جذب دانش آموزان