بازی حجازی‌ فر در سراسر فیلم، و به‌ خصوص در اینجا، به‌ حدی دقیق و به‌ اندازه است و به‌حدی حجازی‌ فر خود جزوی از ماهیت کمال گشته است فیلم ماجرای نیمروز به کارگردانی محمد حسین مهدویان