چه بخوای چه نخوای زندگی می ره، چه بگی چه نگی بخند بخون، زندگی کن؛ نماهنگ شاد زندگی کن با صدای رضا صادقی