قاعده‌ای استثنایی و راهگشا در فهم‌ قرآن؛ چند معنا از یک آیه می‌تواند درست باشد و همه هم مقصود باشد.