با این ترفند عکاسی می تونید به مخاطب القا کنید که مقابل سوژه دریاچه ای هست