یاد خدا و توکل به باری تعالی کلید همه مسایل انسان و تعالی اوست؛ قسمتی از سخنرانی مرحوم آیت الله مشکینی