تو فقط باش تموم کم و کسرش با من؛ با تموم دوری ها طاقت و صبرش با من...