ترفند از بین بردن یخ شیشه ماشین که مانع دید در رانندگی فصل زمستان می شود