اگر از تنم جدا کنی سرم؛ به خدا بازم گدای این درم؛ من غلام اکبرم؛ از غیر تو تا شدم آزاد؛ فریاد فریاد می زنم فریاد؛ تا سر و کارم با حرم افتاد؛ با خودم گفتم هر چه بادا باد...