تو صدات دعوت و شرمنده از این تاخیرم؛ تو هیاهوی زمونه با خودم درگیرم؛ نفسم خس خس برگاس که زیر پا مونده؛ هوای دنیا چه سنگینه دارم می میرم ...