ترتیل با صدای ماهرالمعیقلی سوره روم مقام بیات؛ آیاتی محیط زیستی از سوره روم