کلیپ سخنرانی خانم سعیده قدس بنیاگذار محک در همایش تد که با حرکت یک همسر شهید منقلب شد و محک را بوجود آورد