سلام من به قتلگاه و بوی سیب تو حسین من؛ سلام من به عابس و جون و حبیب تو حسین من؛ سلام من به روض ی شیب الخضیب تو حسین من؛ عزیز زهرا حسین من غریب و تنها حسین من.