پای حرف خیلیها که مینشینیم، همه اونها از محبتهای زیادی که به بندگان خدا کرده و میکنند تعریف میکنند و از آن طرف پای حرف نیازمندان و مستمندان که مینشینیم از بی توجهی خیل عظیمی از مردم به دردها و مشکلاتشان سخن میگویند!