شاهی که آسمون زیر پاشه؛ محشر با گردش دو تا چشماشه؛ کربلا رفتن ما به والله؛ فقط گیر یه دونه امضاشه ...