روزی که فکر کردی یه چیزو از ته دل دوست داری هیچ وقت ولش نکن ممکنه دیگه هیچ وقت تکرار نشه؛ کلیپی از فیلم پل چوبی با بازی بهرام رادان