روشی عالی برای تهیه «عصاره پای مرغ» و ترفندی برای نگهداری آن