گم کرد شبی راه رو مسیرش به من افتاد، ناخواسته در تیرس راهزن افتاد، در تیررس من گره انداخت به ابرو، آهسته کمان و سپر از دستم افتاد؛ کلیپ شعرخوانی سامان کجوری با صدای خاص و زیبایش شعری از حمید رضا برقعی