محمد علیزاده: بعضی ها عادت دارند توی هرچیزی محاسبه می کنند ما من معتقدم خدا با دیوانه هاست نه عاقل ها؛ کلیپ باحال برای استوری اینستاگرام