کلیپی از زندگی شهید مهدی زین الدین نخبه ای که دعوت فرانسه را رد کرد و به جبهه ها رفت