نظام جمهوری اسلامی جای افتخار دارد در دفاع از آن هیچ تقیه نکنید و صریح باشید