آشنایی با تاریخچه اشغال فلسطین که در نتیجه خباثت انگلیسی ها بود.