چشاتو می دزدی ازم حواستم که پرده؛ برشی از ترانه تنهایی مهام رسا برای استوری عاشقانه اینستاگرام