داعش در عراق و سوریه ریشه کن شد و پایان آن توسط حاج قاسم عزیزمان اعلام شد. اما آیا این پایان ماجراست؟