اکثر آدما نقاب من حالم خوبه رو گذاشتند حرفهایی که باید بزنن نمی زنند پر از حرف های نزده؛ کلیپ انگیزشی برای زندگی بهتر