با این کار خیلی راحت برچسب های بطری های شیشه ای را جدا کنید