مداحی سوال از من چه می پرسی جوابم با حسینه؛ من از حسین دم میزنم آتیش به عالم میزنم؛ عشق حسین کار منه دیوونگی کار منه.