ای خدا روزهای دشواریست غم گرفته تمام دنیا را؛ ما به سویت پناه آوردیم جان مهدی نگاه کن ما را؛ سر به زیر آمدیم و شرمنده ناله و اشک و آه آوردیم ...