همبرگر چگونه در کارخانه درست می شود؟ در مستند «انسان گرسنه» - بررسی و نقد در مجموعه برنامه به اضافه مستند تولید شبکه مستند سیما.