روش جالب برای کلمه سازی. بازی با کارت نشانه و ترکیب ها.