بارهاگفته ایم دنیای امروز عرصه ای برای جنگ روایت هاست. مهم نیست که چه حادثه ای رخ میدهد، مهم این است که رسانه ها ازآن چه برداشتی رابرای جامعه ارائه میدهند. (این کلیپ روببینید تا بفهمید درجریان حمله ی موشکی به عین الاسد رسانه های گلوبالیستی وضدایرانی چه کلاه گشادی برسرمردم نا آگاه جامعه ی ما گذاشتند!)